Έναρξη των Αιτήσεων για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας 2023-2024

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων μαθητευόμενων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας – περιόδου 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφτούν το “Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας” στο σύνδεσμο https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ , να μελετήσουν προσεκτικά την σχετική εγκύκλιο και τις οδηγίες και κατόπιν, να προχωρήσουν στην δημιουργία ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι πρέπει :

 1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ή κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων της ημεδαπής σε συναφείς ειδικότητες ή κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε συναφείς ειδικότητες.
 1. Να βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την υπογραφή της Σύμβασης Μαθητείας.
 2. Να μην έχουν προηγούμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις της ΥΑ «Κανονισμός λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», όπως ισχύει.
 1. Να έχουν αποφοιτήσει από τις ειδικότητες του πίνακα που αναφέρεται στην σχετική πρόσκληση, όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ’ αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β’/2014), άλλων Πράξεων του Ι.Ε.Π. ή όπως περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας.

Στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται το δυικό σύστημα εκπαίδευσης που περιλαμβάνει:

α) εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στη σχολική μονάδα και

β) πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο.

Την ευθύνη υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας, έχουν τα κατά τόπους ΕΠΑ.Λ., στα οποία και εγγράφονται οι μαθητευόμενοι. Το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας πραγματοποιείται σε Σχολικό Εργαστήριο (Σ.Ε.) ΕΠΑ.Λ. ή σε Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.). Οι μαθητευόμενοι συνάπτουν Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη τους και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση 113530/Κ5 «Κανονισμός λειτουργίας  Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», όπως ισχύει.

Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας θα θεωρηθεί ολοκληρωμένο για την περίοδο 2023-2024 με τη συμπλήρωση των ωρών διδασκαλίας του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας (203 ώρες συνολικά) και του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο (156 ημέρες συνολικά,  συμπεριλαμβανομένων και 12 ημερών κανονικής αδείας).

Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολική μονάδα Βεβαίωση Παρακολούθησης , ύστερα από αξιολόγηση στο εργαστηριακό μάθημα και στο πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο.

Η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων μαθητευόμενων είναι η ακόλουθη:

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας από τη Δευτέρα 16/10/2023, ώρα 15:00μ.μ. έως και τη Δευτέρα 23/10/2023 και ώρα 10:00π.μ.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Μαθητείας (https://e-mathiteia.minedu.gov.gr), όπου και έχει αναρτηθεί «Οδηγός Υποψηφίων Μαθητευόμενων» για τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και από τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη (υποψήφιοι με δεσμευμένη θέση μαθητείας).

Ο εργοδότης δεν δύναται να έχει α’ βαθμού συγγένεια με τον μαθητευόμενο.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής για την ειδικότητα του πτυχίου του και επιλέγει ένα μόνο από τα ΕΠΑ.Λ. που προσφέρουν την ειδικότητα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει πτυχίο σε περισσότερες από μία ειδικότητες, υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση για μία μόνο από τις ειδικότητες που έχει πτυχίο, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Υποχρέωση υποβολής αίτησης έχουν και υποψήφιοι με δεσμευμένη θέση Μαθητείας , δηλαδή υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής, αλλά επί πλέον έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη για προσφορά θέσης Μαθητείας. Υποψήφιος μαθητευόμενος δύναται να δηλώσει ότι συμμετέχει στη διαδικασία με δεσμευμένη θέση Μαθητείας, μόνον αν ο εργοδότης έχει ήδη καταχωρίσει στο Πληροφοριακό

Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας τα στοιχεία της επιχείρησης του και τον Α.Μ.Κ.Α. του υποψηφίου.

Η διαδικασία καταχώρισης δεσμευμένων θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας είναι διαθέσιμη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Συνοδευτικά έγγραφα – Δικαιολογητικά Αιτήσεων Συμμετοχής

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης συμμετοχής είναι τα ακόλουθα:

 1. Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ή ΓΕ.Λ.
 2. Πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
 5. Αποδεικτικό ΑΦΜ*
 6. Γνωμοδότηση ΚΕΔΑΣΥ (ΚΕΔΔΥ), για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 7. Απολυτήριο και πτυχίο του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης.

* Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλει την αίτηση και να προσκομίσει αποδεικτικό ΑΦΜ κατά την εγγραφή του σε τμήμα του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (εικόνα ή αρχείο pdf) μαζί με την αίτηση συμμετοχής και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας.

Επισημαίνεται ότι, η όποια επικοινωνία αποφοίτων με ΕΠΑ.Λ. καθώς και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, δεν αντικαθιστά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Κάντε κλικ εδώ, για να δείτε την σχετική πρόσκληση.