Οι έφηβοι και το σχολείο – Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Σταύρου Μ., Καναβού Ε.

Η σχολική εμπειρία αποτελεί κρίσιμο κομμάτι στη ζωή του
παιδιού και του εφήβου. Ανάλογα με την ποιότητά της
μπορεί να αποτελέσει προστατευτικό παράγοντα ή
παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση
των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. Οι έφηβοι που
δεν δείχνουν ενδιαφέρον για το σχολείο και δεν έχουν
καλές σχέσεις με τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσουν
συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης, περισσότερα